Terms of Use - Quickcare - מקצוענים בעבודה מזדמנות אנשי מקצוע ומכרזים בישראל
תנאים והגבלות


הנה התנאים וההגבלות שלנו ( "תנאים"), לפנות אלינו כאן אם יש לך שאלות אחרות.


הסכם משתמש: http://quickcare.co.il/ 


quickcare (Pty) ( " quickcare ", "אנחנו" או "לנו") פועלים בפלטפורמה מקוונת ( "שירותי quickcare ") המאפשר למשתמשים ( "משתמש" או "אתה") כדי להתחבר ולבצע שירותים עסקיים ואישיים למיקור חוץ משימות ו לקנות ולמכור סחורות דרך הפלטפורמה של quickcare לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלנו בכתובת http://quickcare.co.il/, או כל פלטפורמה אחרת שאנו עשויים להציג בעתיד.


אנא קרא תנאים אלה ועל כל הפוליסות quickcare לרבות מדיניות הפרטיות, כללי השוק, ואת שירותים אסורים פריטים מדיניות, בתוספת דמי שירות (המכונים להלן בשם כולל "הסכם") בקפידה לפני השימוש בשירותים המוצעים על ידי quickcare.


השימוש של פלטפורמת quickcare או השימוש בשירותי חברות בת של quickcare מאשר כי אתה מסכים להיות מחויב על פי הסכם זה.


1. שירות quickcare


1.1. quickcare מספק פלטפורמה לאנשי מקצוע שונים ונותני שירותים, ולספק להם משימות שצריך לבצע על פי מחיר שנסגר במכרז מול המזמין, או מי צריך לקנות פריט מסוים ( "מפרסמי הפוסט") עם מי שמוכן לעשות את העבודה או לספק את המסוכם בהצעת העבודה ( "העובדים quickcare " או " quickcare מבצעים") .


1.2. הפניה לדף משתמש בהסכם זה כולל פוסטים לדרישת הזמנת עבודה, עובדי quickcare וכל אדם אחר אשר מבקר או רואה פלטפורמה quickcare.


1.3. משתמש יוצר חשבון עם quickcare כאשר הוא / היא משלים טופס הרשמה עם פרטים אמיתיים אשר יבדקו ע"י צוות quickcare.


1.4. quickcare מספק את הפלטפורמה היחידה מסוגה שיודעת להראות למבקש העבודה את כל האנשי מקצוע הסובבים אותו בקרבתו על המפה בזמן אמת. מלבד מלבד האפשרות למצוא עבודות ב quickcare יודעת גם לספק שירות מסוים או לספק מוצר מסוים, כמו כן quickcare אינה אחראית לכל היבט של אינטראקצית עבודות שפורסמו ע"י דורש העבודה quickcare, הטובין והשירותים המוצעים , לביצוע שירותים ואת המסירה של טובין. אין ל quickcare חובה לכל משתמש בכדי לסייע או לערב את עצמה בכל דרך בכל מחלוקת בין מזמין עבודה ועובד.


1.5. כל המידע הקשור לשירותים ולביצוע העבודה או מוצרים שיסופקו על ידי משתמשי  quickcare לאמור בעלי המקצוע הזוכים בעבודה ל quickcare  אין שום יכולת או אחריות לסקור, לאשר או לאמת את הלגיטימיות של כל מידע שסופק על ידי המשתמש לפני פרסום בפלטפורמת quickcare.


1.6. אתה כמשתמש מסכים באופן מפורש כי ל quickcare  אין כל אחריות ואינה נושאת באחריות כלשהי באשר הנכונה ודיוק של כל היבט של כל מידע הנמסר על ידי משתמשים (כולל את כל עובדי quickcare ומנהליה), לרבות, אך לא רק, את היכולת של עובדי quickcare כדי לבצע משימות או חומרים מתכלים, או היושר או לדיוק של המידע הנמסר על ידי המפרסמים או ובא כוחו לשלם עבור השירותים או הטובין נשוא הבקשה.


2. תיאור השירות quickcare

2.1. שירות ב quickcare ייבדק ויעודכן  מעת לעת. בנוסף לנקודות המפורטים להלן, חלק מסוים (ים) של שירות quickcare המוצע בנפרד על פלטפורמת quickcare.


2.2. בקשת עבודה עם דרישת שירות שיסופק


(1) יוצרת חשבון עם quickcare.


(2) הודעות תיאור מדויק ומלא של דרישת העבודה או שירות הדרוש (כולל  התשלום שאתה מציע למבצע העבודה ב quickcare) ( "משימה פורסמה"). הפרסומים כפופים לתנאים נוספים שנקבעו עבור פרסום משימות קבלת הצעות מתחת.


2.3. עובד quickcare עם יכולת ביצוע שירותים ו / או לספק את הסחורה


(1) יוצר חשבון עם quickcare


(2) משימות פורסמו ביקורות נטענות ע"י המפרסם וסוגר את העבודה עם הבעל מקצוע הנבחר.


2.4. אם עובד quickcare מעוניין לספק שירותים או למכור סחורות, העובד ב quickcare חייב להגיש הצעה בתגובה להמשימות שפורסמו ( "ההצעה"). על ידי ביצוע הצעה העובד ב quickcare מאשר כי הוא / היא זכאית על פי חוק ו מסוגל לספק את הסחורה או שירותים מתוארים המשימות פורסמו. המבצעים כפופים לקדם לתנאים המפורטים עבור פרסום משימות קבלת הצעות מתחת.


2.5. אם פורסם בכל דרך עדכוני משימה שפורסמה לאחר שהיא פורסמה על פלטפורמת quickcare ולפני שההצעה התקבלה, אז quickcare רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את כל ההצעות עבור משימה פורסמה שנעשו לפני העדכון ולחדש שוב את הליך ההצעה.


2.6. אם שולח הפרסום מסכים להצעת עובד quickcare, מפרסם המודעה יקבל המציעים לעובד quickcare באמצעות הפונקציונליות בפלטפורמת quickcare ולשלם את המחיר המוסכם באמצעות מתקן תשלום באמצעות פלטפורמת quickcare.


2.7. עובד quickcare והמפרסם יוכלו להשתמש בשירות תכונה בפלטפורמת quickcare לתקשר ישירות על בקשות פורסמו עבור שירותים או מוצרים. quickcare, מפרסם המודעה והעובד quickcare יכולו לתקשר באופן פרטי באמצעות שירות הודעות פרטי של quickcare. בכל פעם שמשתמש quickcare מקבלת הודעה משירות הודעות quickcare, הודעה עשויה להישלח המשתמש דרך ערוץ התקשורת שכיום הפעילה בדף הניהול שלהם.


2.8. לא יהיה כל עניין כספי בין דורש העבודה ל quickcare באופן ישיר או עקיף כל התחשבנות תעשה ישירות מול מספק העבודה ולא דרך quickcare.


2.9. תנאי חוזה המשימות לשלב את תנאי הסכם זה (ככל שהן חלות על מפרסם המודעה ועובד quickcare) וכל ותנאים נוספים שהוסכמו בין מפרסם המודעה ועובד quickcare, ובכלל זה התיאור והמחיר של שירותים או מוצרים שיסופקו. אתה מסכים שלא להיכנס לתוך כל הוראות חוזיות חוזה המשימות סכסוך עם הסכם זה. תנאי הסכם זה שולבו חוזה המשימות יש עדיפות על כל תנאים אחרים שהוסכם בין מפרסם המודעה ועובד quickcare בחוזה המשימות במידה של אי התאמה כלשהי.


2.10. עובד quickcare חייב לספק את השירותים או הטובין למפרסם המודעה בהתאם לחוזה המשימות, אלא אם השירותים, מוצרים או העסקה אסורה על פי חוק, על פי הסכם זה, הסכם בין המשתמש לבין ספק הצד שלישי או על ידי מי המדיניות שלנו.


2.11. במידה והעובד quickcare סיפקה את הסחורה או השירותים המבוקשים על ידי מפרסם המודעה בהתאם לחוזה המשימות, עובד quickcare חייב במתן הודעה כי המשימה תושלם באמצעות פלטפורמת quickcare. זה יהיה הפרה מהותית של הסכם זה ועל פי חוזה המשימות אם עובד quickcare מספק הודעה כי משימה הושלמה עבור משימה פורסם מסוים מבלי סיפק את הסחורה או השירותים הרלוונטיים. אם היא / הוא לספק מוצרים, עובד quickcare לא חייב לכלול הודעה כי משימה הושלמה עד הטובין בפועל נמסר לכתובת שצוינה על ידי מפרסם המודעה.


2.12. במידה ועובד quickcare ספק את הסחורה הרלוונטית או שירותים בהתאם לחוזה המשימות ספקה הודעה שהמשימה תושלם קשור משימה פורסמה בפרט, פוסטר איוב חייב לשחרר את המחיר המוסכם עבור טובין או שירותים שסופק quickcare עובד באמצעות הפונקציונליות פלטפורמת quickcare. זה יהיה הפרה מהותית של הסכם זה ועל פי חוזה המשימות אם, לאחר שעובד quickcare יש לספק את הסחורה הרלוונטית או שירותים בהתאם לחוזה המשימות ובלבד שהודעת משימה הושלמה עבור משימה פורסמה בפרט, פוסטר איוב נכשל לשחרר את המחיר המוסכם.


2.13. לאחר שמפרסם המודעה פרסם התשלום, תשולם אגרת מחשבון quickcare עבור העובד "ארנק באינטרנט" לאחר ניכוי המיסים והאגרות הרלוונטיים שנקבעו בתוספת דמי השירות ולתאר אגרות להלן ( "דמי שירות" ).


2.14. במידה ועסקה מבוצעת, ע"י העובד quickcare מפרסם המודעה מומלץ מאוד להשלים סקירת שירות quickcare באמצעות כל תכונות משוב על בפלטפורמת


. quickcare יצור עמך קשר כדי להזכיר לך להשלים את בדיקת שירות שקיבלת מהעובד.


2.15. בפלטפורמת quickcare קיימת פונקציה של מיקום / מבוססי המפה. בפלטפורמת quickcare עלולה להציג את המיקום של מפרסם המודעה ב quickcare עובד לאנשי גלישת פלטפורמת quickcare. כל מפרסם מודעה יתבקש לספק ברחוב בפרבר שבו המשימה עשויה להתבצע או השירות שבו יחפץ. מפרסם מודעה  לא צריכה לחשוף פרטים אישיים כגון שם מלא של מפרסם המודעה, מספר רחוב, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני משימה פורסם או בכל תקשורת ציבורית אחרת בפלטפורמת quickcare.


2.16. quickcare עשויה בפלטפורמת quickcare תכונה "להעסיק אותי", המאפשר למשתמשים ב quickcare שגולשים פרופילי משתמשים אחרים ליצור תגובה לבקשה בעבודה ומתן שירותים המבוססים על מיומנויות, מוניטין או תכונות פרופיל אחרות של משתמש מסוים. כאשר זה קורה, משתמש quickcare מי ששולח בקשת או רוצה להציע הצעה יקבל הודעה אוטומטית


(i) של המשימות הפרסום החדשות.


(ii) כי המפרסם רוצה אותו / אותה לתת הצעה ולספק את טובין או שירותים. עם זאת, כי לא יהיה למשתמש כל זכות מיוחדת נוספת ויהיה צורך לבצע את הליך הצעה הנורמלי להיות כבעל המקצוע quickcare עבור המשימות פורסמו.

3. תשלום מתקן


3.1. quickcare רשאי להשתמש גוף קשור או ספק שירות צד שלישי כדי לספק שירותי תשלום מתנהג כמו paypal תשלום ו / או סוכן השלשה מטעם מפרסם המודעה ב quickcare לספק העבודה ( "להפקיד ספק").


3.2. על ידי הרשמה ויצירת חשבון עם quickcare, אתה מסכים להתחייב לתנאי Gateways תשלום ותנאים.


4. שירותי צד ג '


4.1. quickcare עשויה מעת לעת לחייב שימוש בפלטפורמת quickcare עבור קישורים לשירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים ( "שירותי צד ג '"). שירותי צד ג 'אלה, שאינם מסופקים על ידי quickcare.


4.2. שירותי צד ג 'שיוצעו לך בהתאם לתנאים המוצעים על ידי הצד השלישי. שירותי צד ג 'עשויים להיות מקודם על הפלטפורמת quickcare מטעמי נוחיות למשתמשים שלנו אשר עשוי למצוא את שירותי צד ג' של עניין או שימוש.


4.3. אם אתם עוסקים עם כל ספק שירות צד שלישי הסכמתך יהיה ישירות בינך לבין שספק שירות צד שלישי.


4.4. quickcare אינה מתחייבת או אחראית באשר שירותי צד ג '. עם זאת, כדי לעזור לנו להמשיך ולשפר את פלטפורמת quickcare שלנו, אנא יידעו אותנו על כל לבעיה שהתעוררה באמצעות שירות של צד שלישי על ידי פנייה אלינו support. quickcare.co.il .

5. ביטוח


5.1. quickcare עשוי להציע משתמשיה הזדמנות לקבל ביטוח עבור משתמשי quickcare בעתיד. כל הביטוח כזה מוצע על ידי צד שלישי ויהיה כפוף לתנאי שירות צד שלישים ולתנאים המוצגים על ידו.


6. זהות אימות

6.1. quickcare עשוי לכלול כלים שיעזרו למשתמשי quickcare שלה לאמת את זהותם של משתמשי פלטפורמת quickcare אחרים ( "שירותי אימות זהה"). כלים אלה עשויים לכלול טכנולוגית אימות של טלפון ניידת, אימות של פרטי תשלום, תכונת "הפניה" (המאפשרת משתמש בשירות quickcare עשויים לבקש ממשתמשים אחרים בכדי לפרסם בפלטפורמת quickcare המאשרת משתמש זה), ואינטגרציה עם אתרי רשתות חברתיים כמו פייסבוק או טוויטר.


6.2. אתה מסכים כי quickcare זהות אימות שירותים לא יכול להיות מדויק לחלוטין כמו כל שירותי quickcare תלויים מידע משתמש-מסופק.


6.3. המשתמש בפלטפורמת quickcare אחראי בלעדי לאימות זהה quickcare אינה נושאת בכל אחריות לכל שימוש שיעשה של שירות אימות זה ל quickcare.


6.4. פלטפורמת quickcare עשויה לכלול גם מערכת משוב בהפעלת משתמש כדי לסייע להעריך משתמש quickcare (ים) .


6.5. שירותי אימות זהות בשירותי quickcare ניתן להשתנות בכל עת.


7. זכאות להירשם


7.1. חשבון quickcare יכול להיווצר רק על שם של אדם. עם זאת, משתמש quickcare רישום כעובדת quickcare או מפרסם מודעה יכול לציין בתחום ' "חשבון תיאור" שהמועמד / ת הוא מייצג גוף עסקי (לרבות חברה).


7.2. כדי ליצור חשבון משתמש בשירותי quickcare אתה חייב להיות מסוגל ליצור חוזים מחייבים מבחינה משפטית על פי כל דין. שירותי quickcare אינם זמינים לאנשים מתחת לגיל 18 שנים.


אם אתה לא מסכים לתנאי השימוש בשירותי quickcare, אתה לא חייב להשתמש בשירותים.


7.3. בעוד אתה רשום עם quickcare עליך לשמור את השליטה בחשבון quickcare שלך. אתה לא יכול להתמודד עם חשבון (כולל משוב זיהוי המשתמש קשור) בכל דרך (כולל בכך שהוא מאפשר לאחרים להשתמש בחשבון שלך או על ידי מעביר או מוכרים את החשבון או כל תוך לאדם אחר).


7.4. לפי שיקול דעתה המוחלט, quickcare רשאית לסרב לאפשר לכל אדם להירשם או ליצור חשבון עם quickcare או לבטל או להשעות כל חשבון קיים עד לבירור מוחלט והצגת מסמכים מזהים.


8. חובותו של משתמש


8.1. אתה מסכים כי בכל עת:


• (א) אתה תציית להסכם זה (כולל כל מדיניות quickcare) ולכל החוקים והתקנות הנוגעים בדבר;


• (ב) תוכלו לפרסם מידע מדויק בכל הצעה שתגישו בפלטפורמת quickcare;


• (ג) תוכל מייד וביעילות לבצע את כל התחייבויותיך למשתמשי quickcare אחרים עפ"י חוזה משימות וכדי quickcare על פי הסכם זה;


• (ד) כל התוכן (בין אם סופקו על ידי quickcare, משתמש או צד שלישי) על פלטפורמת quickcare אין להשתמש באתרים של צדדים שלישיים או למטרות עסקיות אחרות ללא אישור מראש של quickcare בכתב.


• (ה) אתה תבטיח כי אתה מודע לכל החוקים החלים עליך כמפרסם או עובד quickcare, או ביחס לכל דרך אחרת (ים) כי אתה מהשתמש בפלטפורמת quickcare.


8.2. אסור לך להשתמש בפלטפורמת quickcare לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי מוסרית.


8.3. אתה מעניק ל quickcare אישור בלתי מוגבל, ברחבי העולם, רישיון ללא תמלוגים לשימוש, לשכפל, לשנות ולהתאים כל תוכן ומידע פורסם על פלטפורמת quickcare לצורך ובכלל זה חומר ומידע על פלטפורמת quickcare וכפי אחרת עשויים להידרש לספק את השירות quickcare, לשם קידום הכללי של שירות quickcare וכן כמורשה על ידי הסכם זה.


8.4. כל המידע המתפרסם פלטפורמת quickcare אסור, בכל דרך שהיא, להיות פוטנציאלי או בעצם מזיק quickcare או כל אדם אחר. "פגיעה" כולל, אך אינו מוגבל, הפסד כלכלי אשר יסולק או עשוי להיגרם ל quickcare. מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, כל מידע שאתה מספק לצורך quickcare חייב להיות מעודכן כל הזמן מעודכן:


• (א) השהו שקרי, לא מדויק או מוטעה או מטעה;


• (ב) שעשוי להיות הונאה או לבצע מכירת מזויפות או פריטים גנובים;


• (ג) מפר זכויות יוצרים של צד שלישי, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או אחר זכויות זכויות קנייניות    או זכויות קניין רוחני, זכויות פרסום, סודיות או פרטיות;


• (ד) להפר כל חוק, תקנון, צו או תקנה (לרבות, אך לא רק, אלה השולטים יצוא ובקרת יבוא, הגנת צרכן, תחרות בלתי הוגנת, משפט פלילי, שיטות הונאה במסחר אלקטרוני/ חוקי מסחר הוגנים);


• (ה) לעשות שימוש בלשון הרע, הוצאת דיבה, מאיים או מטריד חשבונות אלו יחסמו באופן אוטומטי;


• (ו) דיבורים מגונים או שהן מכילים חומר, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של quickcare, הוא בשום אופן לא הולם או בלתי חוקי, לרבות, אך לא רק תמונות תועבה, לא הולמות או לא חוקיות;


• (ז) מכיל קוד זדוני, נתונים או סט של הוראות כי בכוונה או שלא בכוונה גורמת ניזק או מערערת את הפונקציה המיועדת של כל פלטפורמת quickcare, לרבות, אך לא רק, וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, או רוטינות תכנות מחשב אחרות עלולים לפגוע, לשנות, למחוק, להתערב לרעה עם, בחשאי ליירט, גישה ללא סמכות או הפקעה לכל מערכת, נתונים או מידע אישי.


8.5. בטח יש לך את הזכות לספק מוצרים ושירותים תחת חוזה המשימות ולעבוד בישראל. עליך לציית לחובות המס שלך ביחס לכל תשלום שתקבל תחת חוזה איש מקצוע,


8.6. כאשר אתה נכנסת לתוך חוזה המשימות באמצעות פלטפורמת quickcare אתה יוצר קשר משפטי מחייב עם משתמש אחר של  quickcare, אלא אם העסקה אסורה על פי דין או על פי הסכם זה (כולל מדיניות quickcare). אם אתה אינך עולה בקנה אחד עם החובות שלך למשתמש אחר quickcare תחת חוזה משימות, אתה יכול להיות אחראי למשתמש אחר. אם משתמש אחר מפר חובה אתה אישית  - לא אחראי על אכיפת זכויות כלשהן ייתכן שתהיינה עם זה שימוש לצורך בדיקה.


9. שכר חברים


9.1. רישום ויצירת חשבון עם quickcare אינה כרוכה בתשלום. אין חיוב עבור פרסום הודעה אל משימות פוסט, או עבור משתמשים ב quickcare אחרים לסקור תוכן על פלטפורמת quickcare, כולל משימות פורסם.


9.2. אם מפרסם קבל את הצעתך, אתה מסכים כי להשתתף בהצעה כמפורט בתוספת דמי השירות תנוקה עמלת השתתפות בהצעה עבור quickcare (או המועמד שלו). ( "דמי שירות").


9.3. דמי השירות זולה ומשתלמת עם  quickcare כאשר המחיר המוסכם משוחרר אל הארנק המקוון של עובד quickcare.


9.4. כדי שיהיה ברור, עמלות שירות יחושב רק על הסכום שהעובד quickcare מסכים להשתתף בתור מציע במודעה לספק השירות והשתתפות מול עוד מציעים כמותו והזוכה מכל המציעים יקבל את העבודה במחיר המסוכם.


9.5. quickcare עשויה מעת לעת לשנות את דמי השירות ואת תנאי חלי התשלום שלהם. כל שינוי בקשר לדמי שירות יעיל ארבעה עשר (14) ימים לאחר quickcare יודיע על שינוי כי על ידי שליחת הודעה לחשבון quickcare שלך.


9.7. quickcare יכול לבחור לשנות את דמי שירות זמני, או תנאי החלים לתשלומם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה על שינויים זמניים גם תישלח לחשבון quickcare שלך.


9.8. כל אגרות והיטלים לפקודת quickcare הם שאינן ניתנות לביטול ו להחזרה, בכפוף לתנאי החברה בשום תנאים. (כהגדרתו להלן).


9.9. אם quickcare מציג שירות חדש בפלטפורמת quickcare, דמי חלי השירות ישולמו החל מיום ההשקה של השירות וכן יהיו "דמי שירות" על פי הסכם זה.


9.10. למחובתו של עובד quickcare היא לספק מוצרים או שירותים, לעובד  quickcare אסור לגבות דמי שירות לאחר שזכה בעבודה על גבי המחיר המוסכם עבור טובין או שירותים על פי חוזה עובדים.


10. משימות פרסום ומציע MAKING

10.1. משימה פורסמה חייבת לכלול את הפרטים הבאים על מנת להתקבל על ידי quickcare:


• (א) המועד התחלת העבודה: המועד האחרון להשלמת המשימה או מסירת הטובין;


• (ב) מחיר: המחיר שסוכם הוא מוכן לשלם עבור הסחורה או השירותים הנדרשים; ו


• (ג) תיאור: תיאור של טובין או שירותים לפרטי פרטים כדי למנוע אי הבנות.


10.2. דמי שירות אינם כוללים כל תשלום שעשויים לנבוע ספקי שירות של צד שלישי. כל דמי השירות של הצד השלישי חייבים להיות משולמים על פי ההסכם הנפרד עם ספק השירות בצד השלישי.


10.3. כמו גם את הפרטים חובה כאמור בפסקה 10.1, המפרסם  יכול לבחור כדי לציין תנאים נוספים שהמועמד / ת שהוא רוצה להחיל על העסקה.


10.4. המפרסמים חייבים לתאר את השירות או סחורות באופן מלא ומדויק וכוללים את כל תנאי המכירה או אספקה ​​שברצונך להחיל, וכן כל מידע הנדרש על פי חוק. משימות פרסום עשויה לכלול טקסט בלבד. בטח יש לך את הזכות החוקית להשתמש בכל תוכן שתפרסם. quickcare רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל משימות פורסמו מכל סיבה שהיא.


10.5. לפני הפרסום וקבל הצעה מעובד quickcare, כל התקשורת בין מפרסם למשתמש quickcare (ים) ביצוע הצעה לספק את המוצרים או השירותים הם גלויים לכל המשתמשים ב quickcare אחרים, ויכול להיות שנצפו על ידי אחרים באינטרנט משתמשים. כל משתמשי פלטפורמת quickcare חייבים לטפל כאשר מתקשרים בשלב ההצעה ואסור לחשוף כל מידע אישי ליצירת קשר כגון שם מלא או כתובת, מספר טלפון או כתובת דוא"ל.


10.6. ב ביצוע הצעה, עובד  quickcare מסכים לספק את המוצרים או השירותים הרלוונטיים במסגרת הזמן ועל התנאים המפורטים במשימה שפורסמה (אלא אם העובד quickcare ואת מפרסם המודעה מסכים לגוון את הזמן או תנאים וסייגים במהלך המו"מ, ובמקרה והעובד quickcare חייב לספק את הסחורה או השירותים בהתאם למסגרת הזמן והסכים לתנאים).


10.7. אם מפרסם יסכים להצעה מעובד quickcare בהתאם לסעיף 2.6, אין משא ומתן נוסף מותרים על פלטפורמת quickcare ביחס למתן הסחורות או השירותים הרלוונטיים. אם, לאחר מפרסם המודעה יסכים להצעה מעובד quickcare, והעובד quickcare ומפרסם המודעה רוצים לנהל משא ומתן על מחיר או זמן להשלמה (למשל, המפרסם אינו מרוצה מהביצועים של העובד quickcare) הם עשויים להשתמש quickcare מערכת הודעות פרטית, אבל חוץ מזה למשא ומתן כזה (ואת הרזולוציה של כל מחלוקת) חייבים להיעשות מחוץ פלטפורמת quickcare.


10.8. אם משתמש quickcare, עובד quickcare או מפרסם מבקש להתלונן על כל תגובה שנעשו על פלטפורמת quickcare, אנא השתמש בפונקציה "דווח" זמין בכל עת על פלטפורמת quickcare, או דוא"ל quickcare באמצעות פרטי ההתקשרות של quickcare.


10.9. מפרסם יכול לבחור שלא לקבל כל הצעה שקיבל והוא אינו נדרש לקבל את ההצעה הזולה ביותר. מפרסמים רשאים לבטל כל משימות פורסמו בכל עת לפני קבלת הצעת מפועל quickcare בהתאם לסעיף 2.6.


10.10. משתמש א quickcare או עובד quickcare אין חובה כלשהי לעשות הצעה על כל משימות פורסמו.


11. משוב

11.1. quickcare רשאית להשעות או לסגור את חשבונך בכל עת אם quickcare, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, על משוב, או רואה בדירוג המשוב שלך כבעייתי עבור משתמשים quickcare אחרים.


11.2. כדי להמשיך ולשפר את פלטפורמת quickcare שלנו, אנא יידע אותנו על כל לבעיה שהתעוררה באמצעות שירות לקוחות  על ידי פנייה אלינו  support@quickcare.co.il

12. הגבלת חבות


12.1. למעט אחריות ביחס להפרה של תנאי מכלל, אחריות או ערבות, הדרת אשר מחוזה תפר כל דין או לגרום לכל חלק מהסכם זה להיות חלל ( "ללא למנוע מאנשים מצב"), עד למידה המותרת בהחוק על ידי quickcare מסירה מעצמה כל אחריות במיוחד עבור כל אובדן או נזק (בפועל, מיוחד, ישיר, עקיף תוצאתי) מכל סוג ומין, ידועים ובלתי ידועים, חשד ומפתיע, גילוי ו שלא פורסם (כולל, ללא הגבלה, אובדן או נזק ביחס לכל אי דיוק של מידע שנמסר, או חוסר התאמה לתכלית של כל סחורה או שירות המסופקים), נובעים או בכל דרך שהיא מחוברת עם כל עסקה בין מפרסם ובין עובד quickcare.


12.2. למעט אחריות ביחס הפרה של כל תנאי בל למנוע מאנשים, עד למידה המותרת על פי חוק, quickcare במיוחד מתנערת מכל אחריות לכל הפסד או נזק (בפועל, מיוחד, ישיר, עקיף תוצאתי) מכל סוג ומין, ידועות ובלתי ידוע, חשד ומפתיע, גילוי ו שלא פורסם (כולל, ללא הגבלה, אובדן או ניזק ביחס לכל אי דיוק של מידע שנמסר, או חוסר התאמה לתכלית של כל סחורה או שירות המסופקים), נובעים או קשור בדרך כלשהי עם כל עסקה בינך לבין כל ספק שירות צד שלישי אשר עשוי להיכלל מעת לעת ב  quickcare.

13. DEFAULT בעסקאות

13.1. אתה, כעובד quickcare או כמפרסם, מצליחים להשלים עסקה ואין לכם תירוץ כדין לכישלון העסקה, זכאית quickcare על פי הסכם זה (כולל כל מדיניות quickcare) להשעות (זמנית או ללא הגבלת זמן) או לבטל כל חשבון של משתמש, על הפרה של החובות שלך הן quickcare כמפרסם quickcare וכעובד או עם מי שאתה מבצע עסקת תחת חוזה המשימות.


14. פרטיות


14.1. מדיניות הפרטיות של quickcare, באתר, חלה על כל המשתמשים ומהווה חלק מהסכם זה. השימוש בפלטפורמת quickcare מאשר כי אתה מסכים, ומאשר, לאיסוף, שימוש או גילוי המידע האישי שלך בהתאם למדיניות הפרטיות של quickcare.


14.2. ספקי שירות צד שלישי יספק השירות שלהם כפוף למדיניות הפרטיות שלהם. לפני קבלת כל שירות מצד שלישי עליך לעיין ולהסכים לתנאים של שירות שלהם כוללים את מדיניות הפרטיות שלהם.


15. אין אחריות


15.1. למעט אחריות ביחס לכל מצב ללא למנוע מאנשים, שירות quickcare מסופק על "כמות שהוא" בסיס, וללא כל אחריות או תנאי, במפורש או במשתמע. עד למידה המותרת בחוק, אנו ולספקים שלנו במיוחד מתנערים מכל אחריות לגבי בעלות, סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה במידה המותר על פי החוק.


16. לשינויים בהסכם


16.1. quickcare רשאית לשנות הסכם זה ו / או מדיניות (ולעדכן את דפי quickcare שעליו הם מופיעים) מעת לעת. quickcare ישלח הודעה על שינויים כאלה לחשבון quickcare שלך. אתה צריך לבדוק את החשבון באופן קבוע.


16.2. למעט כאמור בהסכם זה, במדיניות או בכל מקרה אחר יידע אתכם, כל התנאים המתוקנים יהיו יעילים באופן אוטומטי 30 יום לאחר הודעה. בכל פעם שאת להשתמש בפלטפורמת quickcare בכל אופן לאחר פקיעת תקופת 30 יום או תקופת הודעה אחרת תודיע לך, אתה מאשר כל שינוי בהסכם (כולל המדיניות) ולאשר את הסכמתך להיות מחויבת על פי ההסכם כמו זה היה יכול להיות מגוון.


16.3. אם אינך מסכים עם כל שינויים בהסכם זה (או כל המדיניות שלנו), אתה חייב לסגור את חשבון quickcare שלך להפסיק להשתמש בשירותי quickcare. למעט כפי במיוחד מתואר או מוסמך, לפי הסכם זה, את תנאי הסכם זה וכל מדיניות quickcare לא יתוקנו אלא בכתב בחתימה quickcare.


17. שום גוף


17.1. אין סוכנות, שותפות, מיזם משותף, עובד ומעביד או יחסים דומים אחרים נוצר על ידי הסכם זה. בפרט אין לך סמכות לכבול quickcare, גופים או חברות קשורות הקשורים אליה בכל דרך שהיא. quickcare מאשרת כי כל שירותי צד ג 'שעלול להיות מקודם על שירות quickcare מסופקים אך ורק על ידי ספקי שירות צד שלישי'. עד למידה המותרת על פי חוק, quickcare במיוחד מתנערת מכל אחריות לכל הפסד או נזק שייגרמו לך בכל דרך בשל הביצועים או אי ביצוע של שירות צד שלישי '.


18. והודעות


18.1. אלא אם נאמר אחרת, כל הודעה צריכה להינתן באמצעות דואר רגיל רשום או באמצעות דואר אלקטרוני, או לכתובת הקשר של quickcare כמובא בפלטפורמת quickcare, או לכתובת הקשר 'השתמש quickcare כאמור בעת ההרשמה. כל הודעה תיחשב נתונה:


• (א) אם נשלח בדואר אלקטרוני, 24 שעות לאחר משלוח הודעה בדוא"ל, אלא אם כן שולח אינו מיודע כי כתובת הדוא"ל אינה חוקית או דוא"ל היא ניתנת למסירה, ו


• (ג) הודעות הקשורות לתפקוד של כל שירות של צד שלישי יש להמציא צד שלישי כגון כמפורט בתנאי שימוש ספק שירות צד שלישי ותנאים.


19. גישור ויישוב סכסוכים


19.1. quickcare מעודד אתכם לנסות וליישב מחלוקות (לרבות תביעות בגין חזרות או החזרים) עם משתמשי quickcare שניים באופן ישיר. quickcare עשויה לספק לסייע לשני הצדדים למצוא פתרון ידידותי, אולם לא תשא באחריות לפתור סכסוכים כאלה אם לא נפתרו באופן ישיר.


19.2. אם יש לך תלונה על שירות quickcare אנא פנה אלינו בכתובת support@ quickcare.co.il אם לא נמסר לנו שירות יוצא דופן שנראה החזר דמי השירות שלנו.


20. סיום


20.1. כל צד רשאי לסיים חשבון הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא.


20.2. סיום ההסכם זה אינו משפיע על חוזה משימות כי כבר נוצר בין משתמשי quickcare. אם הזנת חוזה המשימות עליך לציית לתנאי כי חוזה המשימות לרבות מתן הסחורות או השירותים או לשלם את המחיר לפי העניין.


20.3. שירותי צד ג 'כפופים לתנאי ספק שירות הצד השלישי ותנאים.


20.4. סעיפים 9 (אגרות), 12 (הגבלת האחריות), ו -19 (החלטת גישור ופתרון סכסוכים), וכל תנאי אחר אשר מטבעם צריך להמשיך ליישם, יישארו בתוקף לאחר סיומו או פקיעתו של הסכם זה.


21. כללים


21.1. התנאים יהיו כפופים באופן בלעדי ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל מגרשים אשר תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת, לחסוך כי יש לנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להתחיל ולעסוק הליכים בתחומי שיפוט חלופי.


21.2. הוראות הסכם זה הן להפרדה, ואם תנאי כלשהו של הסכם זה מוחזק להיות תקף או אינו אכיף, הוראה כזו ניתן להסיר וההוראות הנותרים תהיינה ניתנים לאכיפה.


21.3. הסכם זה ניתן להקצות או על ידי quickcare לצד שלישי ללא הסכמתך. במקרה של משימה או שאתה תישאר מחויב על פי הסכם זה.


21.4. הסכם זה קובע את בהבנה ובהסכמה בינך לבין quickcare ביחס לנושא שלו.


תוקן ביוני 2016 © quickcare 2015